FAQs Complain Problems

तिम्बुङ् पोखरी

Read More

तिम्बुङ् पोखरी

Read More

सिदिङ्वा गाउँपालिका कार्यालयको नयाँ भवन ।

Read More

सिदिङ्वा गाउँपालिका कार्यालयको नयाँ भवन ।

Read More

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि

१ नं. वडा अध्यक्ष
२ नं. वडा अध्यक्ष.
३ नं. वडा अध्यक्ष.
४ नं. वडा अध्यक्ष.
६ नं. वडा अध्यक्ष.
७ नं. वडा अध्यक्ष.

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
इन्जिनियर
लेखा अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
सहायक पाँचौ
कम्प्युटर अपरेटर
सव इन्जिनियर
कार्यालय सहयोगि

सुचना अधिकारी

सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone Number:
9852660149

जानकारी