FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७७।०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट किताब (रातो किताब)

७७/७८ 12/14/2020 - 15:38 PDF icon final red book.pdf

आ.ब. २०७७।०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बक्तब्य

७७/७८ 06/28/2020 - 08:14 PDF icon नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बक्तब्य, २०७७।०७८.pdf

क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमको वजेट

७५/७६ 12/26/2018 - 14:32 PDF icon क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमको वजेट.pdf

चालु आ.व ०७५-०७६को क्षेत्रगत कार्यक्रममा विनियोजन वजेट

७५/७६ 12/26/2018 - 14:31 PDF icon चालु आ.व ०७५-०७६को क्षेत्रगत कार्यक्रममा विनियोजन वजेट.pdf

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको वजेट

७५/७६ 12/26/2018 - 14:29 PDF icon पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको वजेट.pdf

प्रदेश सरकारबाट तोकिएका योजनाहरुलाई प्राप्त अनुदान कार्यक्रम

७५/७६ 12/26/2018 - 14:28 PDF icon प्रदेश सरकारबाट तोकिएका योजनाहरुलाई प्राप्त अनुदान कार्यक्रम.pdf

महिला, जनसहभागिता, युवा तथा खेलकुद अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रहरु

७५/७६ 12/26/2018 - 14:27 PDF icon महिला, जनसहभागिता, युवा तथा खेलकुद अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रहरु.pdf

वन, वातावरण तथा विपद वयवस्थापन कार्यक्रममा छुट्टयाईएका वजेट

७५/७६ 12/26/2018 - 14:26 PDF icon वन वातावरण तथा विपद वयवस्थापन कार्यक्रममा छुट्टयाईएका वजेट.pdf

विषयगत शाखा अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/26/2018 - 14:25 PDF icon विषयगत शाखा अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमहरु.pdf

शिक्षा शाखा अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/26/2018 - 14:24 PDF icon शिक्षा शाखा अन्तर्गत आ.व.०७५-०७६मा संचालन हुने कार्यक्रमहरु.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि