FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 15:18 PDF icon ४. अपांग,दिर्घरोगी सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 15:16 PDF icon ३. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 15:05 PDF icon २. राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 14:20 PDF icon १. सार्वजनिक जवाफदेहिता संबन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
सिदिङ्वा गाउँपालिकाको सवारी साधन परिचालन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/28/2021 - 13:19 PDF icon सवारी साधन परिचालन र व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६ (परिमार्जित).pdf
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन संबन्धि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/28/2021 - 12:52 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन - सिदिङ्वा फाइनल.pdf
प्राविधिक कर्मचारी अतिरिक्त सुविधा (ब्यबस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/28/2021 - 12:47 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी अतिरिक्त सुविधा कार्यविधी, २०७७.pdf
सिदिङ्वा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७७ ७६/७७ 05/28/2021 - 12:42 PDF icon सिदिङवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐन, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देेशिका, २०७७ (परिमार्जित) ७७/७८ 05/28/2021 - 12:38 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (परिमार्जित).pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७७ (LISA Guidelines) ७७/७८ 03/08/2021 - 10:48 PDF icon LISA Guideline-77.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि