FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७७ (LISA Guidelines) ७७/७८ 03/08/2021 - 10:48 PDF icon LISA Guideline-77.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्य विवरण, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/18/2020 - 09:17 PDF icon it officer TOR.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 15:45 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
सिदिङ्वा गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐेन,२०७५ ७४/७५ 12/25/2018 - 15:18 PDF icon सिदिङ्वा गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐेन,२०७५.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 12/25/2018 - 15:09 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
सिदिङ्वा गापाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७४ ७४/७५ 12/17/2018 - 15:54 PDF icon सिदिङ्वा गापाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७४.pdf
सिदिङ्वा गापाको विपद व्यव्स्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यव्स्थापन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 12/17/2018 - 15:49 PDF icon सिदिङ्वा गापाको विपद व्यव्स्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यव्स्थापन कार्यविधी २०७४.pdf
नेपालकाे संविधान ७३/७४ 02/02/2018 - 15:47 PDF icon नेपालकाे संविधान २०७२.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि