FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भ्रमण प्रतिवेदन - म.ले.प. फा.नं. ९०९ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:26 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
दाखिला प्रतिवेदन - म.ले.प. फा.नं. ४०३ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:17 PDF icon दाखिला प्रतिबेदन.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७७/७८ 07/17/2021 - 17:32 PDF icon सम्पति विवरणको फारम - स्याम्पल.pdf, PDF icon सम्पत्ति विवरण खामको ढाँचा.pdf
खरिद आदेश - म.ले.प. फा.नं. ४०२ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:49 PDF icon खरिद आदेश.pdf
सरुवा हुँदा पारिवारिक लागत - म.ले.प. फा. नं. ९०६ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:42 PDF icon सरुवा हुंदा पारिवारिक लगत.pdf
भुक्तानीको रसिद/भरपाई - म.ले.प. फा.नं. २०६ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:37 PDF icon भरपाई.pdf
सवारी लगबुक (म.ले.प. फा.नं. ९०५) ८०/८१ 07/17/2021 - 16:34 PDF icon सवारी लगबुक.pdf
मर्मत आदेश - म.ले.प. फा.नं. ४१४ ७७/७८ 07/17/2021 - 16:29 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
भ्रमण आदेश (म.ले.फ. फा.नं. २२३) - स्याम्पल फारम ७७/७८ 07/17/2021 - 16:08 PDF icon भ्रमण आदेश - स्याम्पल.pdf
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम (करारको कर्मचारीहरुको लागि) ७७/७८ 07/17/2021 - 15:36 PDF icon कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम-करार सिदिङ्वा.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि