FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्राविधिक सहायक आवेदन फारम ७७/७८ 08/06/2020 - 14:44 PDF icon प्राविधिक सहायक आवेदन फारम.pdf
रोजगार संयोजकको नमुना आवेदन फारम ७६/७७ 12/26/2019 - 12:36 PDF icon रोजगार संयोजकको नमुना आवेदन फारम.pdf
बिदाको निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 12/04/2019 - 15:20 PDF icon बिदाको निवेदन.pdf
सिदिङ्वा गाउँपालिकाको बिभिन्न पदहरुको लागि दरखास्त फारम ७६/७७ 12/04/2019 - 15:16 PDF icon परीक्षा फारम.pdf
करार कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम ७५/७६ 06/24/2019 - 16:50 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फाराम ७५/७६ 10/26/2018 - 11:24 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फाराम.pdf
बसाई सराईको सुचना फाराम ७५/७६ 10/03/2018 - 14:11 PDF icon बसाईसराईको सुचना फाराम.pdf
विवाहको सुचना फाराम ७५/७६ 10/03/2018 - 14:10 PDF icon विवाहको सूचना फाराम.pdf
जन्मको सुचना फाराम ७५/७६ 10/03/2018 - 13:43 PDF icon जन्मको सूचना फाराम.pdf
मृत्युको सचूना फाराम ७५/७६ 10/03/2018 - 13:41 PDF icon मृत्युको सूचना फाराम.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि