FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भ्रमण आदेश (म.ले.फ. फा.नं. २२३) - स्याम्पल फारम ७७/७८ 07/17/2021 - 16:08 PDF icon भ्रमण आदेश - स्याम्पल.pdf
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम (करारको कर्मचारीहरुको लागि) ७७/७८ 07/17/2021 - 15:36 PDF icon कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम-करार सिदिङ्वा.pdf
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम (स्थायी कर्मचारीको लागि) ७७/७८ 07/17/2021 - 15:35 PDF icon कार्य सम्पादन मु्ल्यांकन फारम - स्थायी सिदिङ्वा.pdf
तलब भत्ता निकासाको लागि माग फारम । ७७/७८ 02/03/2021 - 18:17 PDF icon माग फारम.pdf
प्राविधिक सहायक आवेदन फारम ७७/७८ 08/06/2020 - 14:44 PDF icon प्राविधिक सहायक आवेदन फारम.pdf
रोजगार संयोजकको नमुना आवेदन फारम ७६/७७ 12/26/2019 - 12:36 PDF icon रोजगार संयोजकको नमुना आवेदन फारम.pdf
बिदाको निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 12/04/2019 - 15:20 PDF icon बिदाको निवेदन.pdf
करार कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम ७५/७६ 06/24/2019 - 16:50 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf

Pages