FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७/०७८ तेस्रो चौमासिक ७७/७८ Tuesday, July 6, 2021 - 23:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तेस्रो चौमासिक विवरण ०७७-०७८.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७/०७८ दोस्रो चौमासिक ७७/७८ Monday, May 24, 2021 - 09:56 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७७-०७८ दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७७/०७८ पहिलो चौमासिक ७७/७८ Saturday, December 19, 2020 - 12:26 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७६/०७७ तेस्रो चौमासिक ७६/७७ Saturday, December 19, 2020 - 12:25 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport 2076-077 3rd.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७६/०७७ दोस्रो चौमासिक ७६/७७ Saturday, December 19, 2020 - 12:24 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport 2076-2077 second.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७६/०७७ पहिलो चौमासिक ७६/७७ Saturday, December 19, 2020 - 10:35 PDF icon Taplejung_Sidingwa_SocialSecurityVarpaiDetailReport 2076-2077 FIRST.pdf
०१ नं वडा सामाजिक सुरक्षा अभिलेख ७४/७५ Saturday, February 3, 2018 - 00:34 PDF icon अभिलेख किताब.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि