FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७७।०७८ को लागी सूची दर्ता तथा नविकरण गर्ने संबन्धि सूचना

७७/७८ 08/06/2020 - 17:17 PDF icon सूची दर्ता गर्ने संबन्धि सूचना स्क्यान.pdf

मेशिनरी उपकरण-जेनेरेटरको शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सम्बन्धमा

७६/७७ 06/05/2020 - 14:46 PDF icon २ फाइल.pdf

सवारी साधन एम्बुलेन्सको शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/27/2020 - 15:43

जस्तापाता, बिजुली पोल तथा पाइप खरिदको प्रकाशित शिलबन्दि दरभाउ पत्र आब्हान संबन्धि सूचना

७६/७७ 05/05/2020 - 17:14

लिम्बुदिन, चुङबुग हुदै ओमरेक ढङ्ढङ्गे पुग्ने मोटरबाटो निर्माण योजनाको बोलपत्र आब्हान गरिएको बारे

७६/७७ 05/03/2020 - 15:13

जस्तापाता, बिजुली पोल तथा पाइप खरिद संबन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद तोकिएको सूचना

७६/७७ 04/29/2020 - 15:21 PDF icon New_Doc_04-29-2020_15.14.58[1].pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र खरिद गर्ने र पेश गर्ने म्याद संशोधन संबन्धमा

७६/७७ 04/06/2020 - 09:59 PDF icon New Doc 04-06-2020 09.15.42.pdf

जस्तापाता, बिजुली पोल तथा पाइप खरिद संबन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

७६/७७ 03/18/2020 - 13:26 PDF icon New_Doc_2020-03-18_11.31.44[1].pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान गरिएको बारे (जस्तापाता, बिजुली पोल र पाइप)

७६/७७ 03/03/2020 - 11:43 PDF icon notice scan.pdf

सूची दर्ता गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने संबन्धी सूचना

७६/७७ 02/19/2020 - 13:55 PDF icon सूची दर्ता गर्ने संबन्धी सूचना.pdf

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि