FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 10/21/2020 - 16:23

जिल्ला समन्वय समिति र सिदिङ्वा गा.पा को संयुक्त आयोजनामा एकिकृत सम्पती कर, योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन र स्थानिय सरकार संचालन सम्बन्धी विषयक तालिम जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीका लागि सिदिङ्वा गापाको सभाहल भित्र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी-श्री मोहन ब.

मिति: 06/09/2018 - 06:56
training, , , , , , , ,
मिति: 08/29/2017 - 07:51

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि