FAQs Complain Problems

समाचार

योजना फरफारक गर्न कुन कुन कागजातहरुको आवश्यकता पर्दछ?

१.योजना फरफारक गर्न उपभोत्ता समितिको निर्णय

२.वडाको सिफारिस

३.अनुगमन समितिको फरफारक गर्ने सिफारिस निर्णय

४.योजनाको फोटो(सुरुको, बिचको र सम्पन्न भएपछिको)

५.खर्च सार्वजनिक भेलाको उपस्थिति र विवरण फारम

६.प्राविधिकको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन

७.बिल, भर्पाई, डोर हाजिरी फारम (२० हजार भन्दा वढिको सामान खरिदमा अनिवार्य भ्याट बिल)

८.निवेदन

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि