FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको लागि आबश्यक मेशिनरी औजार खरिद संबन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र (अनलाइन) दोस्रो पटक आब्हान गरिएको सूचना

नोटः- यो सूचना मिति २०७७।०७।२५ गतेको कारोबार दैेनिकमा प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: