FAQs Complain Problems

समाचार

नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य/ वडा सचिव/ सम्बन्धित फाटँका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

-निवेदन पत्र र आमा वुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
-जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
-विवाहित महिलाको हकमा पति
-आमा/ वुवाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
-चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि(विधार्थिको हकमा)
-विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि(विवाहितको हकमा)
-बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
-दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो दुई प्रति
-चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
-कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
-प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि