जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9807928555

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9815941707

१ नं. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२६७२८९७

२ नं. वडा अध्यक्ष.

फोन नं: ९८४४६६१८३७

३ नं. वडा अध्यक्ष.

फोन नं: ९८१४०५४३८१

४ नं. वडा अध्यक्ष.

फोन नं: ९७४२६४०११८

५ नं. वडा अध्यक्ष.

फोन नं: ९८१४९३३५२२

६ नं. वडा अध्यक्ष.

फोन नं: ९८०३५८५५९०

७ नं. वडा अध्यक्ष.

फोन नं: ९८२४९९५६४९७

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९७४२६३७३९१

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९७४२६२९७५५

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४४६३३९५८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०८३०८१४४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१४९८८०४४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: 9804970699

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि