पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री चुडामणी आपागाँई 9742691940 प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत apagaicm@gmail.com 9742691940
माधव सुबेदी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन madhavsubedi500@gmail.com 9742691940
Debendra Subedi देबेन्द्र सुबेदी खरिदार वडा सचिव brodeben@gmail.com 9843255814
सविन सिग्देल सह-लेखापाल लेखा शाखा sabinsigdel22@gmail.com 9849107261

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि