FAQs Complain Problems

समाचार

सिदिङ्वा गा.पा को सातै वडा मा अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिने।

यस सिदिङ्वा गाउँपालिकको सात वटा वडा मध्ये सादेवा, आङ्खोप र साव्लाखु क्र.स वडा नं. २,३ र ४ मा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडनको लागि यस अघिनै DPR (survey) तयार भई साव्लाखुको लागि २०७४/०७/२१ मा सम्झौता भई काम समेत सुरु भइसकेको र वाँकी वडा नं.१ कालिखोला, ५ लिम्बुदिन, ६ मेहेले, र ७ सुरुमखिममा समेत नेपाल विधुत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामिण विधुतीकरण विभाग मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लाई जोडनको लागि सिदिङ्वा गाउँपालिकको तर्फ वाट DPR (survey) सम्पन्न गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि